Programa

PROGRAMA MARC
Eleccions municipals 2015

ÍNDEX
Cultura
Educació
Esports
Gent gran
Hisenda
Sanitat
Imatge, informació i comunicació
Joventut i infància
Medi ambient
Obres i serveis
Proximitat i participació ciutadana
Polítiques d’igualtat
Urbanisme
Governació i seguretat ciutadana
Serveis socials
Promoció econòmica
Municipis republicans per a un nou país


Cultura
Cultura

Volem una cultura a l’abast de tothom. Treballarem per tenir una oferta cultural de qualitat i repartida durant tot l’any. Igualment, vetllarem per protegir i donar a conèixer el nostre ric patrimoni natural, cultural i patrimonial.

La Biblioteca ha de ser un motor cultural de la nostra vila.

PROPOSTES:

 • Prenent com a base el Mapa del Patrimoni Cultural, continuarem protegint diversos elements del nostre patrimoni. Igualment restaurarem i donarem a conèixer aquests elements. Treballarem tots aquests aspectes no només des de la regidoria sinó des de les escoles i l’Institut, perquè el nostre patrimoni sigui conegut i estimat per tots els vacarissencs i vacarissenques. Aquests espais són generadors de cohesió social i de sentiment de pertinença. Posarem especial atenció a les construccions de pedra seca.
 • El patrimoni ha de servir per desenvolupar el turisme i ajudar al desenvolupament local. Potenciar aquest element farà que vingui gent a conèixer el nostre terme, i d’aquesta manera generarà sinergies per ajudar a desenvolupar el comerç local.
 • Recuperació del sector primari. Aquest punt s’ha de desenvolupar des d’altres àmbits. (Lligat a desenvolupament local, Slow Food, restaurants, etc.).
 • Rutes del patrimoni natural i cultural. Aquestes rutes s’haurien de promocionar fora del municipi, ja sigui a través del Consell Comarcal, Parc Natural o per mitjans propis.
 • Continuar treballant per la recuperació de la memòria històrica. Cal aprofundir en la història de Vacarisses més recent.
 • Afavorir la investigació de la història de Vacarisses. Promocionar que s’escrigui la història de Vacarisses des dels primers vestigis fins als nostres dies.
 • Cal continuar recopilant fotografies antigues de Vacarisses per crear un fons fotogràfic que reculli el màxim de fotografies del passat de la nostra vila.
 • Portar a Vacarisses les restes arqueològiques trobades a la Cova dels lladres.
 • Digitalització de l’arxiu municipal i difusió dels seus documents.
 • Establir un bon pla de comunicació per tal de difondre totes les activitats culturals del municipi.

BIBLIOTECA

 • Mantenir el suport econòmic que l’Ajuntament dóna a la Biblioteca, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Aquest suport permet que el fons bibliogràfic es vagi renovant i de la mateixa manera permet fer altres activitats com és el club de la lectura, l’hora del conte i activitats relacionades amb el foment de la lectura i la promoció de la cultura.

CASAL DE CULTURA

 • Continuar amb les millores tècniques per que el casal esdevingui un equipament escènic de qualitat.
 • Licitar una nova concessió pel bar del casal de cultura i potenciar que sigui un punt de trobada, d’intercanvi obert a tothom i on es puguin realitzar diverses activitats.

EQUIPAMENTS

 • Re-ordenament del pla d’equipaments culturals per tal de donar locals dignes i ajustats a les necessitats de cada entitat.
 • Racionalitzar l’ús dels espais de la Fàbrica.

ASSOCIACIONISME

 • Suport i dinamització de les entitats culturals.
 • Cal continuar treballant colze a colze amb les entitats culturals de Vacarisses. Les entitats cohesionen socialment el municipi i fomenten i transmeten valors importantíssims per a la nostra societat.
 • Apostar per la creació de noves entitats, així com donar suport a les entitats que treballen per difondre la cultura popular catalana.
 • Treballarem per acostar la cultura popular a les diverses franges d’edat i gènere, així com al conjunt del territori vacarissenc.
 • Continuar col·laborant amb iniciatives de foment de la llengua i cultura catalana (la Bressola, Òmnium Cultural, CAL, etc.).
 • Potenciar noves comissions per organitzar els diferents esdeveniments festius de Vacarisses: festes majors, Reis, etc.
 • Treballar perquè la ràdio de Vacarisses inclogui programes culturals per donar a conèixer el nostre patrimoni, els nostres artistes, els nostres músics, etc.
 • Potenciar i ajudar entitats locals que es vulguin donar a conèixer fora de Catalunya.

FESTES

 • Buscar l’agermanament amb alguna altra població, ja sigui d’àmbit nacional o internacional. D’aquesta manera podrem intercanviar experiències que enriquiran els dos municipis.
 • Cal continuar treballant per unes festes majors més participatives. Cal rebaixar el seu cost de forma imaginativa, però que no se’n ressenti la qualitat. Cal estudiar la possibilitat de racionalitzar i reduir aquestes diferents festes.
 • Aprofundir amb la Festa de la Vaca, treballant conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats per potenciar-la i que esdevingui una festa emblemàtica de la comarca i fins i tot de Catalunya. Creiem que és una festa de llarg recorregut i que, de mica en mica, pot anar creixent.
 • Cal continuar treballant per unes Festes Majors més participatives. Aquestes festes, han d’anar adreçades a totes les franges d’edat.
 • Donar a conèixer les festes locals més enllà de la nostra població.


Educació
educació

Volem vetllar perquè l’escola pública sigui transmissora de l’educació per a la igualtat, el progrés i la cohesió social. Cal que l’Ajuntament col•labori estretament amb el Departament d’Ensenyament per garantir que la progressiva descentralització de l’Administració educativa es faci amb èxit.

PROPOSTES:

 • Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en la previsió d’escolarització de la població per atendre les necessitats actuals i futures per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.
 • Controlar el mapa escolar del nostre municipi per garantir la completa escolarització de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
 • Dinamitzar el Consell Escolar Municipal com a òrgan d’orientació i de participació de la comunitat educativa.
 • Donar suport als programes existents en el municipi per fomentar la lectura en anglès i el coneixement de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els serveis a l’alumnat i a les famílies en l’horari no lectiu, vetllant perquè aquests serveis siguin de qualitat i responguin a les necessitats dels usuaris del nostre municipi.
 • Implantar un pla d’entorn que coordini les escoles de Vacarisses. Aquest pla servirà per a donar a conèixer l’oferta educativa al municipi i obrir els centres escolars i les seves instal·lacions perquè siguin usades més enllà de l’horari escolar.
 • Coordinar els plans d’ajut pel que fa a les beques del material escolar, transports i menjador.
 • Vetllar per a la provisió dels recursos i infraestructures necessàries per cobrir les necessitats de formació permanent d’adults. Crear una ESCOLA D’ADULTS, reaprofitant recursos ja existents, tant a nivell de personal com d’infraestructures.
 • Coordinació amb altres serveis municipals per afavorir programes escolars de prevenció de les drogodependències, els maltractaments, l’alcoholisme… i de promoció de la salut i de l’alimentació saludable, l’educació sexual, els programes de promoció de l’activitat física i educació viària.
 • Continuar organitzant un esplai d’estiu per als nens i nenes de 0 a 16 anys.
 • Continuar amb el cofinançament del cost de llibres de text i ordinadors, en funció de la renda familiar.
 • Rebaixar el cost del tiquet menjador i quotes de serveis per cobrir les necessitats dels infants de 0 a 3 anys.
 • Ampliar i potenciar l’espai família-escola per compartir l’experiència educativa dels nostres fills i filles. Crear un espai més flexible a les escoles bressol i aules de parvulari.
 • Valorar la necessitat de crear, a través del voluntariat, el servei postescolar, per facilitar a les famílies la conciliació de l’horari laboral amb el familiar.
 • Seguir coordinant jornades de contacte i treball conjunt entre l’alumnat de primària i de l’Institut amb els cossos voluntaris d’ADF, Protecció Civil i Bombers, per fomentar els valors de solidaritat i el treball comunitari, així com enriquint-los amb un millor coneixement del nostre territori.
 • Fomentar grups d’estudi entre l’alumnat de primària i secundaria, amb suport de tècniques d’estudi. Potenciar la figura del ‘padrí’ voluntari a l’Institut entre els alumnes dels últims cursos i els que s’incorporen nous.
 • Crear el camí escolar segur, perquè els nens i nenes puguin desplaçar-se a peu o en bicicleta de casa a l’escola i tornar d’una manera còmoda i segura. Camins assenyalats per a aquest ús.
 • Racionalitzar els horaris de la Biblioteca. Durant el període d’exàmens, habilitar una Sala d’Estudi nocturna a la mateixa Biblioteca per a estudiants majors de 16 anys i adults.


Esports
Exports

L’oferta d’activitats i d’equipaments esportius és un element clau per millorar la salut i la qualitat de vida. Entenem també l’esport com a cultura i com a activitat de lleure, com a participació individual i/o col•lectiva. Per això, cal fomentar la pràctica de l’esport entre tots els veïns i veïnes de Vacarisses, independentment de la seva edat, sexe, condicions físiques i recursos econòmics. No oblidem que l’entorn privilegiat del nostre municipi ens obre tot un ventall de possibilitats en la pràctica dels esports relacionats amb la natura.

PROPOSTES:

 • Creació d’un Consell Esportiu Escolar per dinamitzar i coordinar les activitats esportives dels infants de Vacarisses.
 • Realitzar campanyes d’informació dirigides a tota la població per tal de donar a conèixer els beneficis que comporta la pràctica esportiva per a la salut.
 • Continuar creant diferents itineraris a l’entorn natural del nostre municipi.
 • Donar suport i potenciar les activitats esportives que organitzen les diferents associacions de veïns del nostre municipi.
 • Continuar donant suport a la Cursa de la Campana. Potenciar-la perquè esdevingui una cursa esportiva de referència.
 • Col·laborar amb les entitats esportives del municipi, club esportiu, corredors de Vacarisses, etc.
 • Facilitar i potenciar la pràctica de l’esport de lleure a totes les capes socials de la població i, sobretot, a aquelles més desafavorides.
 • Integració de les persones amb discapacitats físiques i psíquiques en la pràctica de l’esport.
 • Creació de programes d’exercici físic per a la gent gran. A la vegada que es promou l’exercici físic s’aconsegueixen potenciar les relacions socials.
 • Col·locar cistelles a la pista poliesportiva.
 • Incrementar la relació entre la Regidoria d’Esports i les escoles municipals.
 • Dinamitzar per edats. Les escoles han de poder oferir diverses possibilitats de conèixer esports diferents.
 • Potenciar la pràctica d’esports minoritaris (patinatge, korfball, tennis taula, BTT, etc.).
 • Ajudar i potenciar la creació d’equips esportius femenins.
 • Potenciar el parc mòbil d’skate.
 • Segons ‘conveni’ entre Tratesa i l’actual equip de govern continuarem amb la construcció del camp de gespa artificial.
 • Una vegada acabat el camp de gespa, establirem una franja horària en la que es pugui llogar el camp per hores i així poder sufragar el seu manteniment.

POLIESPORTIU:

 • Plantejarem un canvi en el model més eficient de la gestió del poliesportiu.
 • Estudiarem la viabilitat d’un canvi de tarima per al poliesportiu, per tal de que es puguin practicar alguns esports que l’actual superfície no permet.
 • Crearem noves ofertes i promocions i millorarem la seva difusió per a que tothom en tingui coneixement.
 • Agruparem totes les activitats esportives al poliesportiu i així poder gaudir d’una oferta més amplia.
 • Ampliació de serveis (massatges, estètica, etc.).
 • Mirar la viabilitat de construir un rocòdrom al Poliesportiu, només si el seu cost s’adapta a les nostres finances.


Gent Gran
gent gran
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Vacarisses sabem que les persones grans acumulen un capital social i cultural, que és importantíssim per al nostre poble. Un poble sense consells, sense visió de la nostra gent gran, és un poble orfe d’experiència i per tant amb peus de fang. És per això que des d’Esquerra volem treballar per impulsar l’atenció a la gent gran d’una forma integral, treballant per la participació activa en tots els àmbits municipals.

Volem donar un nou protagonisme a la gent gran. L’envelliment el percebem com una etapa de la vida tan interessant com les altres, per això volem fomentar la seva immersió en la cultura, l’oci, el coneixement i, sobretot, la presa de decisions. Per tal de dur-ho a la realitat i fer possible la participació activa de les nostres persones grans promourem el Consell de la Gent Gran com a òrgan de representació en tots els àmbits del municipi.

PROPOSTES:

 • Promoure l’envelliment actiu i amb salut. Des d’ERC volem impulsar actuacions de prevenció per un envelliment més digne.
 • Crear plataformes consultives que canalitzin les seves opinions, necessitats i iniciatives. Han de servir d’altaveu per fer conèixer el que la gent gran considera realment prioritari.
 • Promoure espais d’oci que afavoreixin les relacions entre les diferents generacions. Es tracta de promoure activitats on puguin confluir totes les generacions per tal de compartir experiències i coneixements. Aquest espai haurà de servir de punt de partida per a l’activació de dinàmiques formades per gent de totes les edats.
 • Ampliar el programa de turisme i oci en general, a partir de les propostes sorgides dels mateixos interessats a través de la formació d’una comissió, així com potenciar i facilitar les eines necessàries per acollir-se a programes com termalismes socials, programes de vacances de l’IMSERSO, etc.
 • Treballar perquè els cuidadors de persones grans i dependents puguin gaudir de períodes de vacances amb la garantia que la persona cuidada no quedi desatesa. Facilitarem els serveis i recursos necessaris per tenir cura del cuidador.
 • Afavorir el contacte i la col·laboració entre la gent gran dels diferents pobles que configuren la comarca, amb la finalitat de compartir projectes comuns i promoure l’agermanament.
 • Promocionar actuacions solidàries d’atenció a la gent gran per part de la joventut. Servirà per crear una xarxa de relacions entre diferents generacions, afavorint la qualitat de vida de totes les parts.
 • Crear un cos de voluntaris de persones grans per tal de desenvolupar tasques de conscienciació cívica que permetin sentir-se útils i abocar la seva experiència a les noves generacions.
 • Procurar nous llocs d’oci i esbarjo, a fi d’animar les persones grans a gaudir d’espais nous i de les activitats que es duen a terme al municipi.
 • Potenciar la pràctica de l’esport en la gent gran amb l’objectiu de mantenir hàbits de vida saludables, millorar les relacions socials i, a la vegada, potenciar el coneixement del nostre terme.
 • Fomentar projectes de formació per a la gent gran de tot tipus de tallers, no només d’activitats lúdiques sinó també d’aquelles més culturals, acadèmiques, d’actualitat, etc. Volem fomentar que la gent gran sigui ciutadania informada i activa.
 • Reiniciar el projecte de recerca de la memòria històrica de Vacarisses, com a part de la nostra memòria col·lectiva.
 • Creació del Consell de la Gent gran.
 • Fomentar la convivència i el suport intergeneracional. Facilitar el contacte entre persones grans que es valen per si mateixes, i que poden oferir una habitació, i joves que busquen un lloc on viure. Els joves s’instal·len a casa de gent gran amb el compromís de fer-los companyia.


Hisenda
hisenda

El principal objectiu de la hisenda municipal (pressupostos, contribucions, taxes, inversions, etc.) és el de retornar als contribuents allò que prèviament han pagat en forma de serveis. L’Ajuntament no és una empresa, però ha de funcionar amb la màxima eficiència.

Corren temps de crisi i les finances municipals no en són alienes. Caldrà un esforç d’imaginació i efectivitat dels recursos per continuar oferint els serveis i millorar-los, sense que es vegin afectades altres àrees del pressupost municipal.

PROPOSTES:

 • Apropar els comptes de l’Ajuntament a tots els contribuents, mitjançant “El Terme”, la web municipal, la ràdio i fent unes jornades específiques. Política de transparència econòmica.
 • Establir un sistema de tarifes socialment just per a les taxes i preus públics municipals, que tingui en compte, de forma prioritària, la protecció de la unitat familiar.
 • Treballar per la millora del rendiment dels recursos propis de l’Ajuntament, fent-los més productius i ajustant els pressupostos a les noves necessitats de la vila.
 • Reduir la despesa de l’Ajuntament i els edificis municipals encarregant auditories energètiques.
 • Millora de l’enllumenat públic per reduir la factura de la llum i adoptar mesures com la implantació progressiva de programari lliure per tal de reduir despeses. Estalvis encarats a les arques municipals per tal de no haver de retallar serveis ni prescindir de personal.
 • Donada la desestructuració territorial que pateix el municipi, cal demanar més subvencions a d’altres administracions públiques (Unió Europea, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Generalitat, Consell Comarcal, etc.).
 • Establir els límits raonables de la pressió fiscal, equilibrant el sistema de taxes i preus públics, acostant-los al cost real tenint en compte els col·lectius més desafavorits.
 • Crear una sistemàtica de control de l’ús de la via pública de les empreses de serveis (elèctriques, aigua, etc.).
 • Aplicar beneficis fiscals a les empreses i comerços que compleixin les normatives mediambientals i lingüístiques.
 • Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-lo en el conjunt de la ciutadania i en les empreses locals.


Sanitat
sanitat

El benestar de la població de Vacarisses és un dels nostres cavalls de batalla.
Vetllarem perquè hi hagi un servei sanitari de qualitat, proper i eficient.

PROPOSTES:

 • L’actual CAP té tres metges de medicina general i una pediatra. Les ràtios, per tant, es compleixen. Des d’ERC, per dotar d’una millor atenció, pressionarem a la Generalitat de Catalunya perquè el CAP actual creixi.
  Volem cobrir l’actual pati interior, això permetria aconseguir dues sales de consulta més i una sala de reunions polivalent, d’aquesta manera podrien visitar els tres metges alhora, cosa que ara no és possible, i així atendre més usuaris a la vegada.
 • Cal continuar donant suport a la gent gran a través de mantenir el servei de treball familiar de l’Ajuntament.
 • Gestionar el servei de teleassistència.
 • Les drogues són a l’abast de la població, així com l’automedicació sense coneixements mèdics, és per això que cal una millor educació sanitària adreçada a la gent jove.
 • Control exhaustiu de les analítiques de l’aigua.
 • Continuar amb la gestió i recollida dels gossos i gats. Continuar amb les colònies controlades de gats.


Imatge, Informació i Comunicació

comunicació
Vacarisses ha de seguir apostant per les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) facilitant espais de debat i coneixement a la xarxa.

El món digital ha obert un espai de circulació permanent d’informació i d’interconnexió, i és per això que hem realitzat les passes necessàries per dotar l’Ajuntament de totes les eines per millorar la comunicació entre l’Administració i els ciutadans/vilatans. Cal apostar per la utilització d’eines gratuïtes i disponibles per a tota la població.

Cal obrir la ràdio i la revista el Terme a tota la població i no utilitzar-la de manera partidista.

A causa del creixement del teixit associatiu de Vacarisses, creiem que cada vegada hi ha més veus que cal escoltar i, més que mai, és necessari millorar els diferents espais de què ja disposem i oferir-ne de nous com ara el panel d’opinió o l’emissora municipal.

PROPOSTES:

 • Dotar a Vacarisses d’una xarxa Wi-Fi de qualitat garantida al 80% del municipi convertint a l’Ajuntament, si s’escau, en un operador de telefonia.
 • Dotar de Wi-Fi gratuïta als espais públics de totes les urbanitzacions del municipi.
 • Millorar la qualitat de la recepció de la senyal televisiva amb la instal·lació d’un repetidor. Actualment Vacarisses obté la senyal ‘de cua’, tant del repetidor de Coll Cardús com del de Montserrat.
 • Continuar amb el desenvolupament de l’Oficina Virtual Municipal, per complir la legislació vigent i assegurar que es pugin realitzar els tràmits municipals per Internet.
 • Facilitar el dret a la consulta de documents públics, arxius, registres… determinant les condicions, forma de petició, terminis de resposta, etc.
 • Implementar el programari lliure a l’Administració local, per estalviar els costos que es deriven de les llicències.
 • Ampliar l’arxiu fotogràfic digital i fer-lo consultable per Internet.
 • Digitalització de l’arxiu municipal.
 • Posar en marxa diverses solucions gratuïtes d’informació a dispositius mòbils, per alertes, informació de servei i agenda cultural.

CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ

 • Reformular el Consell de Comunicació, per donar-li un nou impuls i donar cabuda a les noves entitats i a les ja constituïdes per tal que prenguin part en les decisions.
 • Crear i promocionar un espai de debat virtual a través del panel d’opinió amb enquestes i possibilitar comentaris.
 • Vetllar perquè la ràdio municipal sigui un exemple de participació, llibertat d’expressió, austeritat i que fomenti la cohesió social de la vila.
 • Oferir part de la graella de l’emissora a les escoles, a l’Institut i a les entitats per tal de poder emetre en obert.
 • Revisar el format i els continguts del butlletí municipal “El Terme” per millorar-ne la periodicitat i optimitzar-ne el cost.
 • Treballar perquè l’agenda municipal inclogui totes les activitats organitzades a la vila, tant per l’Ajuntament com per les diferents entitats. Fer-ne el màxim de difusió.
 • Farem que ‘El Terme’ sigui una revista més participativa, amb informació cultural, històrica, d’entitats, etc.
 • Retransmissió dels plens per la ràdio municipal i per Internet amb imatge.


Joventut i Infància
joventut infància

La joventut és i serà part fonamental del nostre programa. El jovent del nostre poble són el futur i hem d’aconseguir que participin de la vida de la nostra vila. Sabem que aquesta etapa suposa un moment complicat de les nostres vides, és un moment de canvis i de moltes demandes. Nosaltres volem estar al seu costat.

Igualment volen estar al costat dels nostres infants. Ells també són ciutadans i ciutadanes de ple dret i pretenem crear estratègies que els ajudin a participar plenament en totes les àrees de la seva vida quotidiana, tenint sempre en compte la seva particular forma de comprendre el món i de participar en ell. És per això que crearem aquesta nova regidoria.

PROPOSTES:

 • Creació de borses de repàs entre estudiants, on es faciliti el contacte entre alumnes que tinguin dificultat i aquells que dominin diferents matèries per crear una xarxa d’ajuda entre ells.
 • Facilitar als joves el coneixement del funcionament polític.
 • Crear un Consell de l’Alumnat.
 • Formar la comunitat educativa en temes que afecten directament la joventut, com mediació, violència de gènere, comunitat no sexista, etc.
 • Cal continuar treballant perquè l’oferta lúdica adreçada als joves sigui variada i intenti arribar a totes les sensibilitats.

FEINA

 • Els joves són un col·lectiu especialment castigat per l’atur. Promourem cursos perquè els nostres joves estiguin més ben preparats i puguin encarar la crisi amb més opcions. Facilitarem l’accés a l’Escola d’Adults als joves que ja han finalitzat la formació reglada.
 • Cal buscar empreses del Polígon on els nostres joves puguin fer-hi pràctiques. Cal treballar perquè les empreses de Vacarisses contractin els nostres joves en les seves plantilles.
 • Treballarem per millorar el transport públic, així com per la millora del transport interurbà.
 • Cal donar suport a les diferents iniciatives que puguin sortir d’aquest col·lectiu com s’ha fet amb el boulder i amb l’skate.
 • Cal continuar treballant per millorar i acostar cada vegada més els diferents cursos i tallers a les demandes dels joves.
 • Desenvolupar el Pla Local de Joventut.

HABITATGE

 • Cal desenvolupar habitatges destinats als joves i persones amb rendes baixes. Queda clar que no hi haurà diners per part de la Generalitat per construir habitatges nous, és per això que cal buscar altres maneres com poden ser: habitatges desocupats per a lloguer social, lloguers incentivats, etc. Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible.
  Per tant, cal orientar de nou la política d’habitatge i abandonar l’actual línia per una de més realista.

TRANSVERSALITAT

 • D’altra banda, apostem per la transversalitat, això vol dir que des de totes les regidories tindrem en compte els joves.

CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE LA INFÀNCIA (de 3 a 14 anys)

 • Aquesta regidoria treballarà perquè tinguem en compte els infants de la nostra vila des de tots els àmbits.
 • Apostarem per la transversalitat en la forma de treballar per als nostres infants.
 • Acostarem les estructures democràtiques en aquesta franja d’edat. Creació d’un Ple infantil.
 • Treballarem amb les escoles perquè els expliquin la història, festes i entitats de Vacarisses en aquesta franja d’edat.
 • Continuarem apostant perquè la Biblioteca es doni a conèixer als infants de Vacarisses.
 • Promourem la interrelació d’aquest col·lectiu amb altres franges d’edat.


Medi Ambient
medi ambient

L’entorn natural de la nostra vila és el valor més preuat per tots nosaltres, és per això que hem de treballar per protegir-lo, mantenir-lo i millorar-lo.La gestió forestal ha de ser la nostra prioritat, tant com a prevenció d’incendis com a possible oportunitat econòmica per a la vila.

PROPOSTES:

 • Executar el projecte de xarxa de camins realitzat durant la legislatura 2007-2011, per potenciar la comunicació a peu o bé en bicicleta entre els diversos nuclis habitats del municipi.
 • Senyalització, recuperació i conservació dels camins ja existents (GR, camí ral, etc.) de tot el municipi, en especial d’aquells que es troben en paratges protegits.
 • Promoció de tots els valors naturals d’aquests elements per sensibilitzar i també promocionar turísticament el municipi. Vetllar perquè sigui un turisme responsable.
 • Desenvolupar el catàleg de l’arbrat.
 • Elaboració d’un inventari-catàleg municipal per protegir totes les espècies animals i vegetals que per la seva singularitat ho requereixin.
 • Integrar l’extens paisatge natural que tenim al municipi dins les diferents activitats socials, culturals i esportives que desenvolupen tant l’Ajuntament com les diverses entitats.
 • Formar els agents de la policia local en aspectes mediambientals així com en el coneixement del territori natural.
 • Redacció de l’Ordenança municipal per ordenar l’accés al medi natural, en coordinació amb la Diputació de Barcelona pel que fa referència a l’accés motoritzat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat.
 • Compaginar qualsevol activitat econòmica que es dugui a terme al municipi amb el seu control mediambiental.
 • Afavorir la ubicació d’empreses que tinguin com a filosofia el respecte al medi ambient i el facin un valor afegit.
 • Promoure l’àrea de protecció agrícola local, no com una reserva agrària, sinó com un veritable motor de producció de productes locals de qualitat, i que a la vegada desenvolupi funcions educatives, culturals, paisatgístiques i d’esbarjo.
 • Vetllar perquè el CTRV no sigui una simple indústria, ha d’esdevenir un àmbit pedagògic i de conscienciació mediambiental.
 • Potenciar iniciatives econòmiques respectuoses amb el medi i que d’aquest se’n facin un valor afegit (possibles rutes a cavall, apicultors, casa de colònies…).
 • Recuperació dels espais fluvials degradats.
 • Neteja i clausura dels nous abocadors incontrolats.
 • Potenciar la deixalleria fent campanyes constants sobre la seva funció.
 • Aprofundir en campanyes públiques per al reciclatge dels residus, acompanyades d’una gestió controlada i eficient de la deixalleria municipal.
 • Encetar negociacions amb la Diputació per establir corredors naturals amb passos d’animals entre Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat.
 • Control de la contaminació acústica tant de vehicles com d’indústries.
 • Aplicar la legislació vigent pel que fa al tractament d’aigües residuals domèstiques, incentivant que a les zones habitades on no es pot construir la xarxa de clavegueram es tractin amb depuradores biològiques, desmantellant els vells pous morts.
 • Reduir el consum d’aigua municipal repartint gratuïtament equips d’estalvi d’aigua a tots els habitatges.
 • Aplicar la legalitat sobre l’accés motoritzat al medi natural.
 • Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per tal d’avançar cap a aquests objectius.
 • Realitzar un estudi de viabilitat ecològica i econòmica de l’explotació dels nostres boscos per abastir la caldera de biomassa i elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, prioritzant l’aprofitament solar i eòlic i, allà on sigui possible, de la geotèrmia.
 • Promoure les cobertes fotovoltaiques al damunt d’equipaments públics o polígons, mitjançant la fórmula de «lloguer de sostres», extensiu a sostres privats.
 • Fer un estudi de viabilitat per a petites centrals de biomassa per a producció de calor o mixta elèctrica/calor. Impulsar campanyes d’informació a la ciutadania sobre mesures de substitució de l’energia fòssil per calefacció i promoció de la biomassa o altres alternatives.
 • Prioritzar les activitats agràries i ramaderes per damunt de la pressió urbanística i els nous usos urbans.
 • Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, especialment en la gestió forestal i d’espais protegits.
 • Creació d’una ordenança específica per tractar les olors del CTR i abocador, així com les produïdes per empreses privades o particulars.
 • Vetllar pel tancament de l’abocador a finals del 2015 segons l’acord assolit al Parlament a instàncies d’ERC.
 • Creació d’un espai (web) on es puguin vehicular les queixes sobre l’abocador. Estudis d’entorn on la ciutadania sigui participativa.
 • Oferir informació clara sobre el funcionament del CTR i les seves activitats.


Obres i Serveis
obres serveis

Una bona política d’Obres i Serveis que millori les infraestructures bàsiques, incidint en el manteniment i la modernització que repercuteixi en l’estalvi.
El control i una bona planificació dels recursos destinats en aquesta àrea possibilitarà una millora en els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
Estar atents a les emergències i els imprevistos que es generin al municipi per donar respostes ràpides i contundents.

PROPOSTES:

 • Estudiar la possibilitat d’una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i veïns, procurant una zona d’aparcament al mateix centre urbà.
 • Garantir la participació dels veïns per portar a terme els propers projectes d’urbanització.
 • Tirar endavant el projecte d’urbanització del Ventayol i La Creu, respectant allò aprovat pels veïns.
 • Cercar les subvencions possibles de les administracions pertinents: Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc, per contribuir en els projectes d’urbanització pendents per reduir-ne el cost als veïns.
 • Portar a terme un estudi i desenvolupar l’actuació que se’n desprengui de reparació i manteniment dels carrers del municipi.
 • Millorar l’organització de la brigada municipal per millorar-ne el rendiment.
 • El nostre compromís amb el municipi que no acceptarem la instal·lació de cap tipus de sistema de tractament de residus que no sigui el que ara tenim, el CTRV.
 • Vetllar per a què l’execució de les obres s’ajusti al projecte licitat sobre les millores de la C-58, segons les Propostes de Resolució d’ERC aprovades al Parlament de Catalunya.
 • Vetllar per l’acompliment de la instal·lació de pantalles acústiques a la C-58 i la C-16, en els llocs que més afectin els veïns del municipi.
 • Ja traspassada la gestió de la línia C-4 de RENFE a la Generalitat: demanar adequar l’augment de població del municipi a la realitat respecte a una major freqüència de trens amb parada a les estacions de Vacarisses.
 • Revisió i renovació de la xarxa municipal d’aigua.
 • Adequar la il·luminació de tot el municipi per complir la llei de contaminació lumínica, Llei 6/2001, de 31 de maig.
 • Adoptar la tecnologia LED per a l’enllumenat públic i edificis municipals que portin a afavorir l’estalvi energètic i econòmic.
 • No cal arribar a final de legislatura per reparar-ho tot. Establir un bon Pla de Manteniment que inclogui embornals, parcs i jardins, contenidors, fonts, etc.
 • Racionalitzar la distribució actual dels contenidors d’escombraries, doncs alguns estan situats en llocs no adequats. Valorar la recollida de les escombraries porta a porta.
 • Segons els resultats finals de l’estudi encarregat per l’ajuntament a la zona de Can Serra, valorar la possibilitat de realitzar un pou de captació d’aigua a Can Còdol.
 • Negociar amb les diferents companyies d’aigua per tal de municipalitzar el servei i igualar tarifes a tot el municipi.
 • Reordenament de la senyalització viària i establir una zona més amable pels vianants. Prendre mesures per reduir la velocitat al carrer Montserrat.
 • Implantar un nou servei de comunicació d’incidències a la via pública.


Proximitat i Participació Ciutadana
participació

La participació és una opció, un estil de fer política, i per tant optem per un canvi de la cultura política i ens comprometem decididament en aquest aprofundiment de la pràctica democràtica. La responsabilitat de tots els vacarissencs i vacarissenques no es pot reduir a una votació cada quatre anys. Per a una major participació, cal en bona part, la vitalitat i capacitat del teixit associatiu que s’hi haurà de pronunciar, entenent la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració col·lectives.

PROPOSTES:

 • Rebaixa substancial del sou de l’alcalde que estigui inclòs, per la banda baixa, en les recomanacions de l’escala de retribucions de l’Associació Catalana de Municipis.
 • Limitar el mandat a un màxim de dues legislatures (8 anys)
 • En cas de govern de coalició, publicació del Pla d’Acció Municipal (PAM), que serà el compromís del govern amb la ciutadania.
 • Reobrir les vies de comunicació entre els ciutadans i l’Administració.
 • Donar suport a les entitats amb la finalitat d’assessorar i potenciar serveis comuns.
 • Informar els ciutadans de les oportunitats que ofereixen les diferents administracions: Comunitat Europea, Generalitat, etc.
 • Desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana.
 • Fomentar el civisme a través del Consell Municipal de Civisme amb representació de l’Ajuntament i la població per tal de tractar aquells aspectes que puguin afectar la normal convivència cívica del municipi.
 • Fomentar la relació entre les diferents generacions com a canal de transmissió de valors i creixement personal mutu.
 • Aprofundir en la correspondència i la corresponsabilitat entre institució pública i ciutadania, perquè és bàsica en una societat justa i que pretén ser equitativa.
 • Començar gradualment a fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la seva posterior avaluació.
 • Promocionar decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública.
 • Potenciar el teixit associatiu, en les mostres d’entitats de la Festa Major Petita i d’altres.
 • Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari, entenent-les com a centres de desenvolupament personal, així com a la seva participació en el teixit associatiu local.
 • Reactivació de la taula anti-crisi.
 • Donarem continuïtat a la Comissió de la C-58.
 • Organitzar consultes per a projectes municipals i temes cabdals per a la ciutadania.
 • Creació del consell de vila.
 • Creació de l’oficina itinerant d’atenció al vilatà.
 • Implantarem un sistema de presentació d’instàncies via Internet des de la Seu Electrònica de la web municipal.


Polítiques d’Igualtat
igualtat

La nostra societat està en procés de canvi constant i les dones estem esdevenint un dels motors del canvi social. Tot i així som nosaltres les que hem de lluitar per superar situacions que generen desigualtats. Desigualtats per ser dones i que es donen en tots els àmbits: laboral, familiar, esportiu, social, econòmic…
ERC Vacarisses és coneixedora d’aquestes desigualtats d’oportunitats entre homes i dones i volem Treballar implantant Polítiques d’Igualtat per aconseguir una societat més justa per a nosaltres i per a les nostres filles.
Des d’ERC Vacarisses volem donar un pas més en la promoció de la situació de la dona, introduint la perspectiva de gènere en cada una de les polítiques que es posin en marxa a l’Ajuntament així com en els pressupostos, garantint l’equitat de gènere, l’eficiència, la transparència i consciència de gènere en tots i cada un dels nivells en la gestió de l’Administració.
A ERC Vacarisses treballarem les Polítiques d’Igualtat amb campanyes de difusió i divulgació, promovent el diàleg, el debat i el treball entre tota la població, incidint molt en les escoles i a l’Institut, per donar a la gent jove totes les eines necessàries perquè configurin el model de societat que volen per al seu futur.

PROPOSTES:

 • Fer visible les desigualtats de gènere en tots els àmbits (econòmic, laboral, familiar, social, polític), donar a conèixer les causes i conseqüències i contribuir a eliminar-les.
 • Promoure la participació de les dones en la vida pública i social, apostant per una cultura associativa ferma, dinàmica i cercant solucions per compaginar la participació de les dones amb les responsabilitats familiars.
 • Lluitar contra la violència de gènere i/o domèstica, ja que no deixa de ser un atemptat contra el dret a la vida i que suposa un greu obstacle per al desenvolupament d’una societat democràtica.
 • Crear i gestionar un protocol de violència de gènere en el municipi i coordinar-ho amb els diferents professionals que intervenen en el protocol. Així com garantir l’atenció psicològica i servei de consultes legals amb un advocat/da especialista.
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania i promoure un repartiment equilibrat de l’ús del temps i de les tasques de la cura dels fills i filles i de la llar.
 • Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.
 • La llibertat en la diversitat sexual prevenint l’homofòbia i garantir el respecte a la dignitat i la plena igualtat de drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
 • Fomentar l’aprenentatge i educació en la diversitat. Diversitat de raça, de religió, d’ideologies… Fer créixer els nostres fills i filles amb el coneixement de la diversitat.
 • Mitigar la pobresa en famílies monoparentals amb fills, persones separades o divorciades que no reben la pensió per als fills, vidus/es, majors de 45 anys amb poca formació i amb molts anys desvinculats del món laboral…, parant especial atenció a les dones.
 • Crear i desenvolupar el Pla de Polítiques d’Igualtat de Vacarisses on recollirem totes les accions i mesurers concretes que calen realitzar per l’Ajuntament, amb la col·laboració d’entitats, empreses… Treballar tots junts per la igualtat real entre dona i home. Per a la seva confecció fomentarem la participació de les dones i homes de Vacarisses.

Urbanisme
urbanisme

La política urbanística condiciona l’ordenació del territori i la seva estructuració (distribució de carrers, indústries, serveis bàsics, etc.) i per tant les condicions de vida de tothom.
Aquesta àrea regularà els diferents usos del sòl, englobant les competències relacionades amb l’àmbit físic. Així mateix cal tenir present l’impacte mediambiental de les accions urbanístiques per minimitzar-lo.
Vacarisses pateix, per raons històriques, una difícil realitat urbanística deguda al creixement descontrolat i especulatiu dels anys 60 i 70, i malauradament, d’aquesta última dècada.
Des d’ERC Vacarisses, proposem un model urbanístic d’acord amb els principis de desenvolupament sostenible, és a dir, un creixement que no hipotequi mediambientalment el nostre entorn més immediat amb vista a les properes generacions. És per aquest motiu que cal urgentment una revisió i un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ja que l’actual ha quedat obsolet i s’ha de modificar constantment. Som conscients de la limitació que hi haurà a l’hora d’elaborar-lo, ja que el Pla Metropolità en limita la seva modificació.

PROPOSTES:

 • Prenent com a base el Mapa del Patrimoni Cultural, continuar protegint diversos elements del nostre patrimoni. Igualment restaurar i donar a conèixer aquests elements. Treballar tots aquets aspectes no només des de la regidoria sinó des de les escoles i l’Institut, perquè el nostre patrimoni sigui conegut i estimat per tots els vacarissencs i vacarissenques. Aquests espais són generadors de cohesió social i de sentiment de pertinença.
 • Constituir el Consell Assessor Urbanístic, per garantir i fomentar els drets de participació dels vilatans i vilatanes en la definició del municipi.
 • Elaboració d’ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge, i una ordenança específica sobre olors.
 • Dotar de serveis bàsics (clavegueram, asfaltat) les urbanitzacions que manquen i finançar les obres en gran mesura acollint-se a les subvencions que es contemplaran des del govern de la Generalitat.
 • Tendir a convertir els carrers dels nuclis pendents d’urbanitzar en zones de preferència per a vianants, sense construir voreres que per la gran quantitat de mobiliari urbà (pals d’enllumenat, elèctrics) fan inútil la seva existència.
 • Crear una borsa d’habitatge, amb aquelles construccions privades no ocupades, per garantir un lloguer amb criteris socials.
 • Establir una ordenança específica de subvencions a les taxes de llicències d’obra amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del paisatge urbà.
 • Creació d’una xarxa de camins verda que connecti els diversos nuclis habitats per transitar en bicicleta i a peu.
 • Adequar els equipament actuals per optimitzar el seu ús, alhora que es creen noves ofertes culturals, d’oci i esbarjo (casal, sala polivalent, etc.).
 • Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, creant zones de diferents usos del sòl per tal d’evitar la propagació d’incendis forestals.
 • Al Ventayol i La Creu, respectar allò decidit pels veïns respecte a la urbanització i aconseguir el màxim d’ajuts possibles per a la seva realització.

 

Governació i Seguretat Ciutadana
governació

Volem crear una Vacarisses segura, on els ciutadans ens sentim tranquils de viure al nostre municipi. Volem fer de la policia local un cos proper a la gent, que s’interessi pels seus problemes i que sigui els ulls de l’Ajuntament al territori.
Volem una policia de proximitat i especialitzada en diferents àrees, com pot ser, el medi ambient, la violència de gènere, etc.

PROPOSTES:

 • Cal fer una policia de proximitat. La policia ha de ser els ulls de l’Ajuntament. Han de conèixer i parlar amb la gent. Per fer aquesta tasca és imprescindible que patrullin en cotxe però també en moltes ocasions a peu o fins i tot en bicicleta. Així la policia estarà al costat dels vilatans i vilatanes i sabrà de primera mà les seves principals preocupacions.
 • La policia ha de treballar colze a colze amb els Mossos d’Esquadra, la seva col·laboració és imprescindible per treballar per la seguretat al municipi.
  Continuar fent controls, per dissuadir els lladres de cases.
 • Especialització d’alguns membres de la policia en qüestions vitals per a Vacarisses, com pugui ser la violència de gènere, medi ambient, urbanisme, civisme…
 • Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i en el desenvolupament dels serveis necessaris per a totes les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. És urgent avançar, invertint per posar fi a l’actual situació d’indefensió d’aquestes persones. En aquest sentit, la tasca de la policia local, en tant que cos policial més proper a la ciutadania, és cabdal.
 • Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’Ajuntament impulsarà mesures sancionadores per combatre els actes incívics.
 • Establir, a través d’ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones residencials del municipi. Especial atenció als gossos, obligació de tancar-los on no molestin a partir del vespre. Aplicar les normes sobre descans dels veïns, tinença d’animals de companyia, sorolls emprenyadors, neteja de parcel·les… Sancionar si cal.
 • Revisió dels plans d’emergència i evacuació dels diferents veïnatges de Vacarisses.
 • Continuar amb les campanyes de jornades de portes obertes, visites guiades a l’Ajuntament, etc., destinades en especial al col·lectiu escolar.
 • Per fer una policia efectiva, hem de posar èmfasi en la seva formació i reciclatge permanent.
 • Suport tècnic i econòmic a Protecció Civil i l’ADF.
 • Potenciar el voluntariat proporcionant mitjans tècnics i formatius.
 • Ampliar els avisos a la ciutadania per informar-los sobre diferents aspectes o en casos d’emergència.
 • Campanya per ampliar la base de dades per poder avisar més gent mitjançant missatges pels diferents canals establerts.
 • Fer revisions periòdiques del protocol de coordinació entre la policia local, ADF i Protecció Civil en cas d’emergència.
 • Seguir acostant la policia als infants, tot fent xerrades a les escoles.

 

Serveis Socials
serveis socials

Des d’ERC Vacarisses treballem per una Política de Serveis Socials de proximitat, que generi cohesió social, igualtat d’oportunitats i progrés social a les persones. Vivim moments molt difícils i cal treballar des de l’Ajuntament per prevenir i pal·liar els seus efectes:

PROPOSTES:

 • Promovent la prevenció i l’eliminació de les causes que poden portar a situacions de pobresa i exclusió social.
 • Assegurar l’accés a les prestacions i serveis que afavoreixin un desenvolupament lliure i ple de la persona i de la família.
 • Afavorint la solidaritat, la participació i les xarxes socials per implicar tothom en els assumptes socials, prevenint així la fragmentació social i innovant en les prestacions dels serveis.
 • Crear una Taula Anticrisi que impliqui els diferents actors del municipi.
 • Crear la Mesa Serveis Socials Municipals, incloent-hi la Taula Anticrisi, que impliqui els diferents actors del municipi. La Mesa coordinarà tots els aspectes relacionats amb la crisi econòmica, optimitzant al màxim els recursos i proposant accions coordinades entre totes les regidories per pal·liar els seus efectes. Volem donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat o bé perquè s’han quedat a l’atur o bé perquè han entrat en l’economia submergida i tenen uns ingressos molt baixos o inestables.
 • Crear itineraris d’accés laboral, com a suport i guia en la recerca de feina o en la reincorporació educativa.
 • Treballar per aconseguir una inserció laboral de qualitat per a les persones que tenen dificultats especials per trobar feina.
 • Oferir assessorament i orientació professional a les persones que necessitin un acompanyament intensiu, amb especial incidència en les situacions d’atur de llarga durada.
 • Analitzar els perfils professionals que les empreses de Vacarisses i de l’entorn més pròxim necessitin i oferir els candidats potencials inscrits en la Borsa de Treball.
 • Crear espais de comunicació amb les empreses del territori per promoure la contractació de proximitat, fent visibles els avantatges laborals que gaudeixen aquelles empreses que aposten per un apropament del treballador/a.
 • Establir una agenda de Formació Ocupacional de qualitat, orientada a les necessitats de les empreses més properes a Vacarisses.
 • Promoure l’ocupació juvenil amb el suport de programes d’orientació i assessorament, així com programes d’emprenedors juvenil. Assessorar als joves en la possibilitat de buscar feina més enllà del nostre país.
 • Impulsar programes on les persones jubilades ensenyin els oficis a persones en situació d’atur, traslladant el relleu del coneixement i l’experiència.
 • Seguir oferint, a qui interessi, assessorament de com reconduir l’economia familiar, com renegociar crèdits, com enfrontar situacions límits com ara desnonaments, etc. Establir un protocol clar d’actuació que permeti assessorar, proporcionar suport i informació en cas de desnonament.

Volem donar suport a les persones grans que poden patir situacions de risc social, ja sigui per dificultats econòmiques (pensions baixes), per situacions de solitud, per dependència i/o per condicions d’habitabilitat compromesa.

 • Assegurant l’atenció a la dependència com a eina per unificar l’accés als serveis d’atenció a la gent gran depenent.
 • Unificant els criteris de gestió del sistema de serveis socials municipals, per aconseguir un accés més àgil i equitatiu als serveis i recursos socials.
 • Donant resposta a aquella gent gran que no vol marxar de casa seva, prioritzant les ajudes intradomiciliàries, augmentant, si es necessari, les hores de SAD, oferint xecs de serveis per a la neteja de la llar, bugaderia, àpats a domicili, així com agilitzant la disposició d’aparells de telealarma.
 • Promovent que els serveis d’atenció a les persones grans i de suport a les seves famílies arribin quan ho necessitin, d’una manera àgil i ràpida. Volem que arribin quan apareix el problema i no quan s’ha cronicitat i la família es troba en una situació d’esgotament.
 • Garantint la mobilitat a les persones proporcionant ajudes tècniques en situacions de discapacitat, així com el transport adaptat als serveis sanitaris de dins i fora del municipi i centres de dia.
 • Promocionant els ajuts públics d’arranjament d’habitatge per a les persones que viuen en males condicions d’habilitat.
 • Creació d’un conveni amb les residències del poble per a aquells casos de maltractament, així com un comitè d’atenció i de seguiment d’aquests casos.
 • Impulsant i fomentant el voluntariat per acompanyar les persones grans, així com per ajudar el seu cuidador o cuidadora. Replantejar els plans d’Ocupació per a donar servei a aquestes persones i recuperar tasques de voluntariat a través de Protecció Civil, entitats juvenils, etc.

Volem donar suport a les persones i a les famílies en situació de necessitat garantint la seva qualitat de vida.

 • Promocionant el servei de Planificació Familiar com a servei assistencial i formatiu dins del mon de la sexualitat i la família.
 • Ajudant econòmicament aquelles famílies que viuen una situació límit però que amb un suport econòmic puntual poden refer-se.
 • Promovent programes d’atenció a la família per evitar enquistar problemes socials.
 • Garantint les beques de menjador per a aquelles famílies que ho necessitin.
 • Promovent l’assessorament i informació de recursos i prestacions socials orientats al benestar de la família, així com aquells específics per a la gent gran, per a l’adolescència, per a la infància i per a la dona.
 • Creant i gestionant un protocol de violència de gènere en el municipi i coordinar-ho amb els diferents professionals que intervenen en el protocol. Així com garantir l’atenció psicològica i servei de consultes legals amb un advocat/da especialista.
 • Impulsant polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.
 • Establir un protocol clar d’actuació davant la situació de manca de recursos. Definir clarament passos a seguir i les opcions de les persones afectades.
 • Establir eines que capacitin per detectar casos de risc.
 • Signar un conveni de col·laboració amb l’entitat que coordina el Rebost Solidari que en garanteixi el seu bon funcionament i continuïtat.
 • Promoure que els comerços locals cedeixin al Rebost Solidari els aliments sobrants aptes pel consum. Seguir gestionant la cessió de producte fresc provinent de les escoles o altres centres del municipi.
 • Lluitar contra la pobresa enèrgica i establir negociacions per tal que cap ciutadà deixi de tenir accés a serveis bàsics per manca de recursos.
 • Realitzar un cens de vivendes buides i afavorir l’activació d’aquests habitatges desocupats per establir un parc de lloguer social.
 • Assessorar i donar les eines necessàries per a poder accedir a l’habitatge per mitjà de models de masoveria, tant urbana com rural.

 

Promoció Econòmica
Promoció econòmica

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones és un dels principals objectius que ens fixem per a la nostra vila. Al segle XXI els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria.
És en aquest sentit que des de l’Ajuntament promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació.
Estarem en contacte permanent amb les empreses del polígon de Vacarisses, perquè els nostres aturats tinguin preferència a l’hora de poder ser contractats per aquelles empreses.

PROPOSTES:

OCUPACIÓ

 • Generar activitat econòmica diversificada potenciant el primer sector, recuperant l’agricultura i també potenciant el comerç, el turisme i els serveis.
 • Promoure l’esperit emprenedor i fomentar projectes d’autoocupació, involucrant-nos en el procés de formació de l’empresa i fent visibles les experiències reeixides de vilatans.
 • Fomentar el cooperativisme. Promocionar les cooperatives existents i promoure noves iniciatives en aquest àmbit, donant a conèixer iniciatives com la Cooperativa Integral Catalana.
 • Creació d’una escola taller i/o casa d’oficis, per al reciclatge i inserció en el món laboral, alhora que es recupera un espai urbà o medi ambiental d’interès local, com per exemple: formació en gestió forestal. Dotar a aquest servei de recursos per al reciclatge i formació contínua.
 • Creació o rehabilitació d’espais per al desenvolupament de noves iniciatives empresarials, per part de la població del municipi. Aquests espais serviran com a plataforma de projecció en els inicis d’aquestes futures empreses (Viver d’empreses).
 • Facilitar la implantació de noves empreses potenciant l’explotació de recursos naturals de l’entorn, apostant, per exemple, per indústries de biomassa.
  Donar prioritat a les empreses socialment responsables.
 • Recuperar les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i ramader, creant un Parc Agrícola i promovent el producte de proximitat. Vetllar per la supervivència d’aquestes explotacions, un cop recuperades.
 • Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà i en la indústria, tant en la retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.
 • Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de comercialització dels productes locals i de la terra, tant a dins de la vila com a fora.
 • Potenciar l’existència d’una bona xarxa de comunicació, en especial en el sector industrial i comercial.
 • Estudiar la possibilitat d’una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i veïns, procurant una zona d’aparcament al mateix centre urbà.
 • Promoció del comerç local a nivell de tot el municipi. Agilitzar tràmits burocràtics, llicències i permisos, i assessorar en la viabilitat de nous projectes.
 • Garantir una gestió eficient de la Borsa de Treball.
 • Fer prospecció de la situació de les indústries i empreses locals i incentivar la contractació a través de la Borsa de Treball local.

TURISME

 • Establir rutes, realitzar marcatge de camins, etc. com a generador de la creació de possibles petites empreses o llocs de treball (alberg, casses de turisme rural, pensions…).
 • Donar a conèixer el Mapa del Patrimoni (molins, pedra seca…). Crear xarxa d’accessos senyalitzats.
 • Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la identitat i la creativitat de la seva ciutadania —turisme literari, històric, gastronòmic…
 • Estudiar la viabilitat de promocionar la proximitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat com a reclam turístic; igualment, estudiar la possibilitat de crear una ruta gastronòmica del municipi per promocionar els establiments locals.
 • Potenciar un model turístic de qualitat orientat especialment a turisme familiar i turisme d’esport i natura.


Municipis Republicans per a un nou país
eix nacional 2

En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que protagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau per al país disposar d’alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir i l’assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president i el parlament.
Sabem que el procés viurà fases decisives en els propers mesos i la implementació del full de ruta cap a la independència no serà una camí planer. El desafiament democràtic a l’Estat per poder fer la transició real, enllestir les estructures d’estat i referendar la futura constitució catalana requerirà una fortalesa i un compromís personal i institucional dels càrrecs electes municipals. Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la República catalana com a nou estat d’Europa.

PROPOSTES:

 • Participació pro-activa dels municipis i els seus representants en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
 • Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la independència.
 • Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir.
 • Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.
 • Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.
 • Recolzar l’acció i posar-se a disposició de les principals institucions del país (Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des de la declaració fins la proclamació de la independència.
 • Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d’estat i la internacionalització del procés constituent.
 • Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) a donar suport al procés.
 • Participar pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com a eina d’expressió de la voluntat democràtica.