Medi ambient

medi ambient
L’entorn natural de la nostra vila és el valor més preuat per tots nosaltres, és per això que hem de treballar per protegir-lo, mantenir-lo i millorar-lo.La gestió forestal ha de ser la nostra prioritat, tant com a prevenció d’incendis com a possible oportunitat econòmica per a la vila.

PROPOSTES:

 • Executar el projecte de xarxa de camins realitzat durant la legislatura 2007-2011, per potenciar la comunicació a peu o bé en bicicleta entre els diversos nuclis habitats del municipi.
 • Senyalització, recuperació i conservació dels camins ja existents (GR, camí ral, etc.) de tot el municipi, en especial d’aquells que es troben en paratges protegits.
 • Promoció de tots els valors naturals d’aquests elements per sensibilitzar i també promocionar turísticament el municipi. Vetllar perquè sigui un turisme responsable.
 • Desenvolupar el catàleg de l’arbrat.
 • Elaboració d’un inventari-catàleg municipal per protegir totes les espècies animals i vegetals que per la seva singularitat ho requereixin.
 • Integrar l’extens paisatge natural que tenim al municipi dins les diferents activitats socials, culturals i esportives que desenvolupen tant l’Ajuntament com les diverses entitats.
 • Formar els agents de la policia local en aspectes mediambientals així com en el coneixement del territori natural.
 • Redacció de l’Ordenança municipal per ordenar l’accés al medi natural, en coordinació amb la Diputació de Barcelona pel que fa referència a l’accés motoritzat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat.
 • Compaginar qualsevol activitat econòmica que es dugui a terme al municipi amb el seu control mediambiental.
 • Afavorir la ubicació d’empreses que tinguin com a filosofia el respecte al medi ambient i el facin un valor afegit.
 • Promoure l’àrea de protecció agrícola local, no com una reserva agrària, sinó com un veritable motor de producció de productes locals de qualitat, i que a la vegada desenvolupi funcions educatives, culturals, paisatgístiques i d’esbarjo.
 • Vetllar perquè el CTRV no sigui una simple indústria, ha d’esdevenir un àmbit pedagògic i de conscienciació mediambiental.
 • Potenciar iniciatives econòmiques respectuoses amb el medi i que d’aquest se’n facin un valor afegit (possibles rutes a cavall, apicultors, casa de colònies…).
 • Recuperació dels espais fluvials degradats.
 • Neteja i clausura dels nous abocadors incontrolats.
 • Potenciar la deixalleria fent campanyes constants sobre la seva funció.
 • Aprofundir en campanyes públiques per al reciclatge dels residus, acompanyades d’una gestió controlada i eficient de la deixalleria municipal.
 • Encetar negociacions amb la Diputació per establir corredors naturals amb passos d’animals entre Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat.
 • Control de la contaminació acústica tant de vehicles com d’indústries.
 • Aplicar la legislació vigent pel que fa al tractament d’aigües residuals domèstiques, incentivant que a les zones habitades on no es pot construir la xarxa de clavegueram es tractin amb depuradores biològiques, desmantellant els vells pous morts.
 • Reduir el consum d’aigua municipal repartint gratuïtament equips d’estalvi d’aigua a tots els habitatges.
 • Aplicar la legalitat sobre l’accés motoritzat al medi natural.
 • Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per tal d’avançar cap a aquests objectius.
 • Realitzar un estudi de viabilitat ecològica i econòmica de l’explotació dels nostres boscos per abastir la caldera de biomassa i elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, prioritzant l’aprofitament solar i eòlic i, allà on sigui possible, de la geotèrmia.
 • Promoure les cobertes fotovoltaiques al damunt d’equipaments públics o polígons, mitjançant la fórmula de «lloguer de sostres», extensiu a sostres privats.
 • Fer un estudi de viabilitat per a petites centrals de biomassa per a producció de calor o mixta elèctrica/calor. Impulsar campanyes d’informació a la ciutadania sobre mesures de substitució de l’energia fòssil per calefacció i promoció de la biomassa o altres alternatives.
 • Prioritzar les activitats agràries i ramaderes per damunt de la pressió urbanística i els nous usos urbans.
 • Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, especialment en la gestió forestal i d’espais protegits.
 • Creació d’una ordenança específica per tractar les olors del CTR i abocador, així com les produïdes per empreses privades o particulars.
 • Vetllar pel tancament de l’abocador a finals del 2015 segons l’acord assolit al Parlament a instàncies d’ERC.
 • Creació d’un espai (web) on es puguin vehicular les queixes sobre l’abocador. Estudis d’entorn on la ciutadania sigui participativa.
 • Oferir informació clara sobre el funcionament del CTR i les seves activitats.