Obres i serveis

obres serveis
Una bona política d’Obres i Serveis que millori les infraestructures bàsiques, incidint en el manteniment i la modernització que repercuteixi en l’estalvi.
El control i una bona planificació dels recursos destinats en aquesta àrea possibilitarà una millora en els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
Estar atents a les emergències i els imprevistos que es generin al municipi per donar respostes ràpides i contundents.

PROPOSTES:

 • Estudiar la possibilitat d’una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i veïns, procurant una zona d’aparcament al mateix centre urbà.
 • Garantir la participació dels veïns per portar a terme els propers projectes d’urbanització.
 • Tirar endavant el projecte d’urbanització del Ventayol i La Creu, respectant allò aprovat pels veïns.
 • Cercar les subvencions possibles de les administracions pertinents: Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc, per contribuir en els projectes d’urbanització pendents per reduir-ne el cost als veïns.
 • Portar a terme un estudi i desenvolupar l’actuació que se’n desprengui de reparació i manteniment dels carrers del municipi.
 • Millorar l’organització de la brigada municipal per millorar-ne el rendiment.
 • El nostre compromís amb el municipi que no acceptarem la instal·lació de cap tipus de sistema de tractament de residus que no sigui el que ara tenim, el CTRV.
 • Vetllar per a què l’execució de les obres s’ajusti al projecte licitat sobre les millores de la C-58, segons les Propostes de Resolució d’ERC aprovades al Parlament de Catalunya.
 • Vetllar per l’acompliment de la instal·lació de pantalles acústiques a la C-58 i la C-16, en els llocs que més afectin els veïns del municipi.
 • Ja traspassada la gestió de la línia C-4 de RENFE a la Generalitat: demanar adequar l’augment de població del municipi a la realitat respecte a una major freqüència de trens amb parada a les estacions de Vacarisses.
 • Revisió i renovació de la xarxa municipal d’aigua.
 • Adequar la il·luminació de tot el municipi per complir la llei de contaminació lumínica, Llei 6/2001, de 31 de maig.
 • Adoptar la tecnologia LED per a l’enllumenat públic i edificis municipals que portin a afavorir l’estalvi energètic i econòmic.
 • No cal arribar a final de legislatura per reparar-ho tot. Establir un bon Pla de Manteniment que inclogui embornals, parcs i jardins, contenidors, fonts, etc.
 • Racionalitzar la distribució actual dels contenidors d’escombraries, doncs alguns estan situats en llocs no adequats. Valorar la recollida de les escombraries porta a porta.
 • Segons els resultats finals de l’estudi encarregat per l’ajuntament a la zona de Can Serra, valorar la possibilitat de realitzar un pou de captació d’aigua a Can Còdol.
 • Negociar amb les diferents companyies d’aigua per tal de municipalitzar el servei i igualar tarifes a tot el municipi.
 • Reordenament de la senyalització viària i establir una zona més amable pels vianants. Prendre mesures per reduir la velocitat al carrer Montserrat.
 • Implantar un nou servei de comunicació d’incidències a la via pública.