Polítiques d’igualtat

igualtat
La nostra societat està en procés de canvi constant i les dones estem esdevenint un dels motors del canvi social. Tot i així som nosaltres les que hem de lluitar per superar situacions que generen desigualtats. Desigualtats per ser dones i que es donen en tots els àmbits: laboral, familiar, esportiu, social, econòmic…

ERC Vacarisses és coneixedora d’aquestes desigualtats d’oportunitats entre homes i dones i volem Treballar implantant Polítiques d’Igualtat per aconseguir una societat més justa per a nosaltres i per a les nostres filles.
Des d’ERC Vacarisses volem donar un pas més en la promoció de la situació de la dona, introduint la perspectiva de gènere en cada una de les polítiques que es posin en marxa a l’Ajuntament així com en els pressupostos, garantint l’equitat de gènere, l’eficiència, la transparència i consciència de gènere en tots i cada un dels nivells en la gestió de l’Administració.
A ERC Vacarisses treballarem les Polítiques d’Igualtat amb campanyes de difusió i divulgació, promovent el diàleg, el debat i el treball entre tota la població, incidint molt en les escoles i a l’Institut, per donar a la gent jove totes les eines necessàries perquè configurin el model de societat que volen per al seu futur.

PROPOSTES:

  • Fer visible les desigualtats de gènere en tots els àmbits (econòmic, laboral, familiar, social, polític), donar a conèixer les causes i conseqüències i contribuir a eliminar-les.
  • Promoure la participació de les dones en la vida pública i social, apostant per una cultura associativa ferma, dinàmica i cercant solucions per compaginar la participació de les dones amb les responsabilitats familiars.
  • Lluitar contra la violència de gènere i/o domèstica, ja que no deixa de ser un atemptat contra el dret a la vida i que suposa un greu obstacle per al desenvolupament d’una societat democràtica.
  • Crear i gestionar un protocol de violència de gènere en el municipi i coordinar-ho amb els diferents professionals que intervenen en el protocol. Així com garantir l’atenció psicològica i servei de consultes legals amb un advocat/da especialista.
  • Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania i promoure un repartiment equilibrat de l’ús del temps i de les tasques de la cura dels fills i filles i de la llar.
  • Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.
  • La llibertat en la diversitat sexual prevenint l’homofòbia i garantir el respecte a la dignitat i la plena igualtat de drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
  • Fomentar l’aprenentatge i educació en la diversitat. Diversitat de raça, de religió, d’ideologies… Fer créixer els nostres fills i filles amb el coneixement de la diversitat.
  • Mitigar la pobresa en famílies monoparentals amb fills, persones separades o divorciades que no reben la pensió per als fills, vidus/es, majors de 45 anys amb poca formació i amb molts anys desvinculats del món laboral…, parant especial atenció a les dones.
  • Crear i desenvolupar el Pla de Polítiques d’Igualtat de Vacarisses on recollirem totes les accions i mesurers concretes que calen realitzar per l’Ajuntament, amb la col·laboració d’entitats, empreses… Treballar tots junts per la igualtat real entre dona i home. Per a la seva confecció fomentarem la participació de les dones i homes de Vacarisses.