Promoció económica

Promoció econòmica
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones és un dels principals objectius que ens fixem per a la nostra vila. Al segle XXI els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria.

És en aquest sentit que des de l’Ajuntament promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació.
Estarem en contacte permanent amb les empreses del polígon de Vacarisses, perquè els nostres aturats tinguin preferència a l’hora de poder ser contractats per aquelles empreses.

PROPOSTES:

OCUPACIÓ

 • Generar activitat econòmica diversificada potenciant el primer sector, recuperant l’agricultura i també potenciant el comerç, el turisme i els serveis.
 • Promoure l’esperit emprenedor i fomentar projectes d’autoocupació, involucrant-nos en el procés de formació de l’empresa i fent visibles les experiències reeixides de vilatans.
 • Fomentar el cooperativisme. Promocionar les cooperatives existents i promoure noves iniciatives en aquest àmbit, donant a conèixer iniciatives com la Cooperativa Integral Catalana.
 • Creació d’una escola taller i/o casa d’oficis, per al reciclatge i inserció en el món laboral, alhora que es recupera un espai urbà o medi ambiental d’interès local, com per exemple: formació en gestió forestal. Dotar a aquest servei de recursos per al reciclatge i formació contínua.
 • Creació o rehabilitació d’espais per al desenvolupament de noves iniciatives empresarials, per part de la població del municipi. Aquests espais serviran com a plataforma de projecció en els inicis d’aquestes futures empreses (Viver d’empreses).
 • Facilitar la implantació de noves empreses potenciant l’explotació de recursos naturals de l’entorn, apostant, per exemple, per indústries de biomassa.
  Donar prioritat a les empreses socialment responsables.
 • Recuperar les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i ramader, creant un Parc Agrícola i promovent el producte de proximitat. Vetllar per la supervivència d’aquestes explotacions, un cop recuperades.
 • Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà i en la indústria, tant en la retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.
 • Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de comercialització dels productes locals i de la terra, tant a dins de la vila com a fora.
 • Potenciar l’existència d’una bona xarxa de comunicació, en especial en el sector industrial i comercial.
 • Estudiar la possibilitat d’una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i veïns, procurant una zona d’aparcament al mateix centre urbà.
 • Promoció del comerç local a nivell de tot el municipi. Agilitzar tràmits burocràtics, llicències i permisos, i assessorar en la viabilitat de nous projectes.
 • Garantir una gestió eficient de la Borsa de Treball.
 • Fer prospecció de la situació de les indústries i empreses locals i incentivar la contractació a través de la Borsa de Treball local.

TURISME

 • Establir rutes, realitzar marcatge de camins, etc. com a generador de la creació de possibles petites empreses o llocs de treball (alberg, casses de turisme rural, pensions…).
 • Donar a conèixer el Mapa del Patrimoni (molins, pedra seca…). Crear xarxa d’accessos senyalitzats.
 • Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la identitat i la creativitat de la seva ciutadania —turisme literari, històric, gastronòmic…
 • Estudiar la viabilitat de promocionar la proximitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat com a reclam turístic; igualment, estudiar la possibilitat de crear una ruta gastronòmica del municipi per promocionar els establiments locals.
 • Potenciar un model turístic de qualitat orientat especialment a turisme familiar i turisme d’esport i natura.