Urbanisme

urbanisme
La política urbanística condiciona l’ordenació del territori i la seva estructuració (distribució de carrers, indústries, serveis bàsics, etc.) i per tant les condicions de vida de tothom.

Aquesta àrea regularà els diferents usos del sòl, englobant les competències relacionades amb l’àmbit físic. Així mateix cal tenir present l’impacte mediambiental de les accions urbanístiques per minimitzar-lo.
Vacarisses pateix, per raons històriques, una difícil realitat urbanística deguda al creixement descontrolat i especulatiu dels anys 60 i 70, i malauradament, d’aquesta última dècada.
Des d’ERC Vacarisses, proposem un model urbanístic d’acord amb els principis de desenvolupament sostenible, és a dir, un creixement que no hipotequi mediambientalment el nostre entorn més immediat amb vista a les properes generacions. És per aquest motiu que cal urgentment una revisió i un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ja que l’actual ha quedat obsolet i s’ha de modificar constantment. Som conscients de la limitació que hi haurà a l’hora d’elaborar-lo, ja que el Pla Metropolità en limita la seva modificació.

PROPOSTES:

 • Prenent com a base el Mapa del Patrimoni Cultural, continuar protegint diversos elements del nostre patrimoni. Igualment restaurar i donar a conèixer aquests elements. Treballar tots aquets aspectes no només des de la regidoria sinó des de les escoles i l’Institut, perquè el nostre patrimoni sigui conegut i estimat per tots els vacarissencs i vacarissenques. Aquests espais són generadors de cohesió social i de sentiment de pertinença.
 • Constituir el Consell Assessor Urbanístic, per garantir i fomentar els drets de participació dels vilatans i vilatanes en la definició del municipi.
 • Elaboració d’ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge, i una ordenança específica sobre olors.
 • Dotar de serveis bàsics (clavegueram, asfaltat) les urbanitzacions que manquen i finançar les obres en gran mesura acollint-se a les subvencions que es contemplaran des del govern de la Generalitat.
 • Tendir a convertir els carrers dels nuclis pendents d’urbanitzar en zones de preferència per a vianants, sense construir voreres que per la gran quantitat de mobiliari urbà (pals d’enllumenat, elèctrics) fan inútil la seva existència.
 • Crear una borsa d’habitatge, amb aquelles construccions privades no ocupades, per garantir un lloguer amb criteris socials.
 • Establir una ordenança específica de subvencions a les taxes de llicències d’obra amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del paisatge urbà.
 • Creació d’una xarxa de camins verda que connecti els diversos nuclis habitats per transitar en bicicleta i a peu.
 • Adequar els equipament actuals per optimitzar el seu ús, alhora que es creen noves ofertes culturals, d’oci i esbarjo (casal, sala polivalent, etc.).
 • Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, creant zones de diferents usos del sòl per tal d’evitar la propagació d’incendis forestals.
 • Al Ventayol i La Creu, respectar allò decidit pels veïns respecte a la urbanització i aconseguir el màxim d’ajuts possibles per a la seva realització.